การศึกษาที่ดี เด็กไทยในอนาคต

การศึกษาที่ดี คือการสร้างความรุ้ ความคิดแก่เด็กไปสู่ผู้ใหญ่ มีนิสียที่ดีงามพร้อมต่อสู่กับสังคม และมีตวามพร้อมต่อการประกอบอาชีพต่างๆได้  การศึกษาช่วยให้คนมีจิตรใจดี สร้างปัญญา และร่างราย และสังคมให้เจริญงอกงามได้ แม้จะทุ่มเทงบในการเรียนฟรี 15 ปี แต่ปัญหาการศึกษาของเด็กไทยยังมีการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยในปัจจุบันอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาจากหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำนำโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก

การศึกษาที่ดี

การศึกษาจึงจำเป็นของชีวิต การศึกษาเป็นปัยจัย ที่ 5 ของชีวิตความจำเป็นเช่น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่มหุ่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาในทุกๆด้าน ของชีวิต และมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่อย่าง รวดเร็ว ส่งผลกระทบในการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันให้ทันโลกทันเหตุการณ์

การพัฒนาการศึกษาให้เติบโต

การพัฒนา การศึกษาที่ดี ของไทยยังพัฒนาไม่ไปถึงใหน พัฒนาช้า แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่การศึกษาไทยจะทันโลกให้ดีขึ้น รัฐจะต้องแต่งตั้งบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ ทางด้านการศึกษา จริงๆๆมารับผิดชอบ ต้องกำหนดหลักศูตรการเรียนการสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกหลักสูตรทุกระดับ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้ความสำคัญและร่วมมือกันอย่างจริงจังเ เชื่อว่าการศึกษาไทยจะพัฒนาได้อย่างเร็วกว่าที่ผ่านมา

การศึกษาที่ดี

ขอบคุณภาพจาก : http://nurdania2536.blogspot.com/2017/03/5-1.html#more