การเกษตร หรือการเกษตรกรรม

การเกษตร คือ การเพราะปลูกพืชต่างๆ และการเลั้ยงสัตว์การประมง ผู้ที่ทำนา เรียกว่า เกษตรกร และคำว่า กสิกร มีความหมายว่าการทำกสิกรรม คือเป็นผู้ปลูกอย่างเดียว เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน จึงจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน โดยอาศัยประสบการณ์ เพื่อได้ผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ ที่เรานืยมว่าผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตร

เกษตรกรรม คือเป็นการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เห็ดรา  เพื่อเป็นอาหาร  เชื้อเพลิงชิวภาพ เส้นใย ยารักษาโรค เกษตรกรรมเป็ฯความสำคัญในความเจริญอารยธรรม ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรรมได้พึ่งพาเทคนิคต่างๆการขยายและแปรรูปและบำรุงที่ดินให้เหมาะสมต่อกดารเลี้ยงสปีวีส์ ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่ในสามที่ปราศจากน้ำแข็ง ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แม้ว่าแรงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับทำเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและเกษตรกรรมอินทรีย์

การเกษตร เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร การเพาะปลูกในสวนและไร่นา การเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหาร เส้นใยธรรมชาติ และเชื่อเพลิง ที่เกิดจากการเกษตรกรรม เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีฐานะปานกลางและค่อนข้างต่ำมักเช่าที่ดินทำกินมากกว่า ฐานะของเกษตรไทยมีรายได้ลดลงมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://sites.google.com/site/khwamrurxbtawwichakestr/